TƏLƏBLƏRİMİZ

Təqdim olunan məqalələrə tələblər

 

 1. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, elmi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilmir. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.
 2. Məqalələrin mətnləri Times New Roman–12 şriftli ilə 1 intervalla yazılmalıdır. Məqalə  təxminən, 6-12 səhifə olmalıdır. Məqalələr üç dildə – Azərbaycan, rus və inglis dillərindən birində çap olunur.
 3. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-biri ilə eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun gəlməlidir. Məqalənin digər iki dildə 5-6 cümlədən ibarət xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soy adı, adı, məqalənin adı, elmi müddəalar, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. Məqaləyə aid Azərbaycan, rus və inglis dillərində açar sözlər təqdim edilir.
 4. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyil. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, vəzifəsi, elmi dərəcəsi, iş və ev telefonları, e-mail ünvanı.
 5. Məqalənin mətni A4 formatlı ağ kağızda və elektron variantda təqdim olunmalıdır.
 6. Məqalələrə bir və ya iki mütəxəssis tərəfindən rəy verir.
 7. Məqalədə əsasən son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinad edilməlidir. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə verilməlidir. İstinad olunan ədəbiyyatlar mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməlidir. (1) və ya (1, s. 119) kimi. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.

 

Требования к статьям

 

 1. Статьи должны отражать результаты последних иссле­до­ваний, новые идеи и соответствовать требованиям для написания научных статей. Статьи, представленные в другие издания, не принимаются. Когда факты плагиата обнаружены, публикация этой статьи приостанавливается.
 2. Тексты должны быть написаны в Times New Roman-12 с 1 интер­валом. Статья должна быть примерно 6-12 страниц. Статьи пуб­ликуются на трех языках – азербайджанском, русском и английском.
 3. Резюме статей на разных языках должно быть одинаковым и соответствовать содержанию статьи. Статья содержит резюме из 5-6 предложений на двух других языках. Резюме должно содержать фамилию и имя автора, название статьи, научные положения, теоретическую и практическую значимость проблемы. Ключевые слова приведены на азербайджанском, русском и английском языках.
 1. Соавторам нецелесообразно быть больше трех. В статье представлена ​​следующая информация об авторе: имя, фамилия, место работы, должность, ученая степень, адрес электронной почты.
 2. Текст статьи должен быть представлен на бумаге формата А4 и в электронном виде.
 3. Статьи рецензируются одним или двумя экспертами.
 4. Статья должна в основном ссылаться на работы, опубликованные за последние 5-10 лет. В конце статьи список литературы должен быть дан в алфавитном порядке. Литература должна быть пронумерована в тексте следующим образом (1) или (1, с. 119).

 

Requirements to the articles

 

 1. Articles should reflect the results of recent researches, new ideas, and meet the requirements for the writing of scientific articles. Articles submitted to other editions are not accepted. When the facts of plagiarism are found, the publication of that article is suspended.
 2. Texts should be written in Times New Roman-12 with 1 intervals. The article should be approximately 6-12 pages. The articles are published in three languages ​​- Azerbaijani, Russian and English.
 3. The summary of articles in different languages ​​should be same and must comply with the content of the article. The article contains a summary of 5-6 sentences in the other two languages. The summary should include the author’s surname and name, article title, scientific provisions, theoretical and practical significance of the problem. Keywords are given in Azerbaijani, Russian and English languages.
 1. It is not expedient for the co-authors to be more than three. The following information about the author is provided in the article: name, surname, place of work, position, scientific degree, e-mail address.
 2. The text of the article must be submitted on A4 format paper and electronically.
 3. Articles are reviewed by one or two experts.
 4. The article should mainly refer to the works published in the last 5-10 years. At the end of the article, the list of literature should be given in alphabetical order. The literature should be numbered in the text like this (1) or (1, p. 119).